Vedtægter for OK-Roskilde

§1: Hjemsted
Omsorgsklubben OK-Roskilde er en selvstændig selvejende insttuton, stiftet den
20. maj 1970, med hjemsted i Roskilde Kommune.
 
§2: Formål
OK-Roskilde har på et upolitsk grundlag og inden for den sociale lovgivnings rammer
tll formål at arbejde for at bidrage tll så gode forhold som muligt for pensionister og
medborgere på efterløn.
 
§3: Bestyrelse
OK-Roskilde ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 9 medlemmer, der varetager
klubbens overordnede ledelse. Bestyrelsen er selvsupplerende.
 
§4: Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen varetager samtlige af klubbens administrative og økonomiske
anliggender under hensyntagen tll klubbens formål og de tll enhver td gældende
vedtægter for klubbens ledelse og drift.
Bestyrelsen kan vælge at uddelegere en del af sit arbejde ved nedsætelse af udvalg,
der hver ledes af en af bestyrelsen godkendt udvalgsformand.
Bestyrelsen er ansvarlig for retdig udpegning/opstlling af nye medlemmer tll
bestyrelsen, således at der kan forebygges evt. problemer med drift og
opretholdelse af OK-klubben som følge af problemer i forbindelse med
bestyrelsesmedlemmers afgang fra bestyrelsen.
Der skal årligt afholdes et orienteringsmlde om klubbens virksomhed og evt.
påtænkte nye initatver m.v.. Mødet afoldes senest 30. april.
 
Såfremt det er hensigtsmæssigt, og der er generel enighed i OK-klubben derom, kan
medlemmerne i stedet orienteres løbende i forbindelse med de sædvanlige
medlemsarrangementer.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der udviser
uacceptabel adfærd overfor foreningen, dens vedtægter, formål og værdier.
Eksklusionen kan vedtages af bestyrelsen med almindeligt flertal, når
2/3 af bestyrelsen er til stede.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der udviser uacceptabel adfærd overfor foreningen, dens vedtægter, formål og værdier.
 
Eksklusionen kan vedtages af bestyrelsen med almindeligt flertal, når 2/3 af bestyrelsen er til stede.
 
 
§5: Bestyrelsesmøder.
Bestyrelsesmøder afoldes så ofte formanden fnder det nødvendigt, dog mindst èn
gang i kvartalet, eller når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne anmoder
herom.
Ved afstemninger i bestyrelsen træffes beslutningerne ved simpelt flertal. Ved
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtg, når mindst 2/3 af bestyrelsen er tll stede.
 
§6: Økonomi og revision.
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret, og regnskabet skal forelægges
bestyrelsen tll godkendelse og underskrii inden udgangen af januar måned.
Såfremt der forekommer overskud, skal dete henlægges tll senere brug til de i §2
nævnte formål.
Mindre udgifter op tl kr. 3.000,- godkendes af kassereren. Større økonomiske
dispositoner skal godkendes af bestyrelsen.
Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører klubbens kapital, kræver tllslutning
af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.
Regnskabet skal revideres af to af bestyrelsen blandt medlemmerne udpegede eller
af en statsautoriseret/registreret revisor, og fremsendes derefter, senest 31. januar,
tll Landsorganisatonen.
 
§7: Tegningsregler og hæfelse.
Klubben tegnes af bestyrelsens formand eller, under dennes fravær, af
næstformanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
Bestyrelsen kan evt. meddele prokura.
Kun klubben som sådan hæfter for indgåede forpligtelser.
 
§8: Landsorganisatonen.
OK-Roskilde er en del af LANDSORGANISATIONEN OK-klubberne I Danmark og
fungerer inden for de af denne besluttede vedtægter for den samlede organisatons
retningslinjer og virksomhed.
 
§9: Vedtægtsændringer.
Ændringer af nærværende vedtægter kan foretages af bestyrelsen på et
bestyrelsesmlde, når den påtænkte vedtægtsændring er meddelt bestyrelsens
medlemmer i en dagsorden udsendt med mindst to ugers varsel.
Til ændring af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer for
ændringerne, og at disse efterfølgende godkendes af LANDSORGANISATIONENS
bestyrelse.
 
§10: Opløsning.
Såfremt det måtte blive aktuelt at opløse OK-Roskilde, skal spørgsmålet forelægges
og drøftes på et medlemsmøde, til hvilket samtlige klubmedlemmer skal indkaldes
med mindst 14 dages varsel og med angivelse af, hvorfor spørgsmålet om klubbens
nedlæggelse er blevet aktuelt.
I forbindelse med bestyrelsens efterfølgende behandling af spørgsmålet om
nedlæggelsen af OK-Roskilde, skal der varsles som for vedtægtsændringer, og det
kræves, at mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for opløsning af
klubben.
 
I tlfælde af OK-Roskildes opløsning, overføres klubbens økonomiske og evt. andre
midler tll LANDSORGANISATIONEN.
Såfremt der på tdspunktet for klubbens opløsning resterer uforbrugte kommunalt
bevilgede beløb, kontakter Landsorganisatonen den pågældende kommune.
 
§11: Ikraftræden.
Disse vedtægter for OK-Roskilde, er gældende fra den 25 / 10 - 2018
 
UNDERSKRIFTER:
 
* OK-Roskilde v/formand: Bodil Jacobsen, tlf.: 4094 3036 * Mail: * okklubbenroskilde@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net